Presentatie resultaten VAB

Presentatie resultaten VAB

Vanuit autisme bekeken (VAB) voert sinds medio 2019 een pilot uit rond Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het is een pilot waarin zoveel als
mogelijk wordt aangesloten bij de leefwereld van mensen met autisme. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De resultaten zijn erg positief en ook de maatschappelijke businesscase pakt erg positief uit.

Omdat wij graag zien dat deze vorm van begeleiding voor meer (zo niet alle) mensenmet autisme beschikbaar komt, is het erg waardevol hierover met jullie van gedachten te wisselen. Na een korte presentatie van de pilot en de uitganspunten verkennen we met elkaar de kansen en uitdagingen in jullie regio. Daarnaast stellen we voor te
verkennen of en hoe we binnen de Noord-Hollandse gemeenten beschikbaarheid van
levensloopbegeleiding voor mensen met autisme kunnen vergroten.

Aanmelden